Arabuluculuk Görüşmeleri İle İlgili Bazı Şablonlar ( ADB)

T.C.
MAHKEMESİ Esas No:
T.C.

….. MAHKEMESİ
ESAS NO :
HAKİM :
KATİP:
İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ TALEP EDEN:
VEKİLİ:
TALEP:
TALEP TARİHİ:

Mahkememize tevzi bürosunca tevzi yolu ile gelip esasa kayıt edilen İcra edilebilirlik
şerhine ilişkin;
İcra edilebilirlik şerhi talep yazısı ve ekleri incelendi;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- Talebe konu arabuluculuk anlaşma tutanağı taraflarının yetkili kişilerce temsil
edildiği, Avukatın yetkili vekil olduğu, görüşmeleri yürüten ve arabuluculuk anlaşma
tutanağını tanzim eden arabuluculun Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde tutulan
arabulucular siciline kayıtlı resmi arabulucu olduğu, mahkememizin iş bu olay ile ilgili olarak
görevli ve yetkili olduğu, maktu harcın yatırılmış olduğu, şerh verilmesi istenen ve çözüme
ulaşan uyuşmazlık konusunun arabuluculuğa başvurulabilecek ve bu yolla çözümlenebilecek
uyuşmazlık olduğu varılan çözümün icra edilebilir olduğu anlaşıldı.
(Protokolün belli hükümleri için icra edilebilirlik talebi durumunda bu hükümlerin icra
edilebilir olduğu yazılacaktır).
Dosya kapsamı tümüyle incelenerek Talebin Kabulüne , ….. tarihli Arabuluculuk
antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. Maddesinin
3. fıkrasında belirtildiği üzere antlaşmanın içeriğinin Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli
olduğu anlaşıldığından, uzlaşma belgesine İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,
Dair, aşağıdaki hükmün kurulması usul ve yasaya uygun bulunmuştur.
HÜKÜM;
1-Talebin Kabulüne, ….. tarihli Arabuluculuk antlaşmasının 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunun 18. maddesinin 3. fıkrasında belirtildiği üzere;
Arabuluculuğa ve Cebri İcraya elverişli olduğu anlaşıldığından, arabuluculuk anlaşma
tutanağına İcra Edilebilirlik Şerhinin VERİLMESİNE,
2- Harç alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA,
3-Yargılama gideri olmadığından bu konuda karar verilmesine YER OLMADIĞINA,
Dair dosya üzerinden verilen karar tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara
tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde ( Sulh hukuk Mahkemesinde, İş Mahkemesinde
Tefhim veya tebliğden itibaren 8 gün, İcra Mahkemelerinde Tefhimden itibaren 10 gün)
Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.
Katip Hakim

****

 

ARABULUCULUK SÖZLEŞMESİ
İşbu Arabuluculuk sözleşmesi;
……………………………………………………………………………………………adresinde ikamet eden
…………………………………………………………………………….. ile ……………………………………….. adresinde
ikamet eden …………………………………………………………………………………………..
arasında akdedilmiş olup, sözleşmeyi akdedenler TARAFLAR olarak anılacaktır.
SÖZLEŞMENİN KONUSU :
ARABULUCUĞUN ATANMASI ve ROLÜ :
1-Programda belirlendiği üzere arabulucu taraflarca atanır ve arabulucu programda
belirtilen sözleşmenin kurallarına bağlı olarak uyuşmazlığın çözümüne aracılık eder.
2-Arabulucu, arabuluculuk faaliyetini yürütürken tarafsız davranma zorunda olup,
tarafsızlığı hakkında şüpheye yol açaçak tutum ve davranışta bulunamaz.
3-Arabulucu herhangi bir taraf lehine karar veremez ve hakem,avukat gibi davranamaz.
4-Arabulucu, sürecin yürütülmesi sırasında taraflara hukuki tavsiyelerde bulunamaz; bir
çözüm önerisi ya da öneriler kataloğu geliştirip , bunu onlara empoze edemeyeceği gibi,
müzakereler sırasında geliştirilen bir çözüm önerisi üzerinde anlaşmaya varmaları için de onları
zorlayamaz. Ancak taraflardan birisinin uyuşmazlığın çözümü bağlamında , sunmuş olduğu bir
önerinin , arabulucu tarafından , diğer bir tarafa iletilmesi ve onun bu konudaki beyanının alınması
bu kapsamda mütalaa edilemez.
ARABULUCULUK :
5-Taraflar ve arabulucu arasında başka türlü öngörülmedikçe arabuluculuk, programda
belirlenen saat ve yerde gerçekleştirilir.
6-Taraflarca kararlaştırılmamışsa arabulucu ; uyuşmazlığın niteliğini, tarafların isteklerini ve
uyuşmazlığın hızlı bir şekilde çözümlenmesi için gereken usul ve esasları göz önüne alarak
arabuluculuk faaliyetini yürütür.
7-Keşif , bilirkişye başvurma ve tanık dinleme gibi niteliği gereği yargısal bir yetkinin
kullanımı olarak sadece hakim tarafından yapılabilecek işlemler arabulucu tarafından yapılamaz.
8-Arabulucu ,arabuluculuğun yürütülüş şekli hakkında talimatlar verebilir. Talimatlar şunları
kapsayabilir:
a. arabuluculuk öncesi hazırlık görüşmeleri;
b.meselelerin tanımlanması, anlaşmazlığın özetlenmesi, anlaşmanın alanlarının belirlenmesi
ve anlaşmazlığın esaslarının ortaya konması için atılması gereken adımlar;
c.Arabulucuğu ilgilendiren raporların, dökümanların ve yazılı ifadelerin arabuluculuk öncesi
arabulucuya verilmesi;
8-arabuluculuk faaliyeti çerçevesinde arabulucuya verilmesi lazım gelen bir belgenin örneği
anlaşmazlığın diğer tarafına da verilir.
9-taraflar iş birliği yapmalı ve dürüst davranmalıdır. Arabuluculuk faaliyeti boyunca
iyiniyetle hareket etmeli ve makul önerilere makul karşılıklar vermelidir.
ÇIKARLARIN ÇATIŞMASI :
10-Arabulucu herhangi bir tarafla ulaştığı çözümü diğer tarafa da bildirmekle yükümlüdür.
11-Arabulucu olarak görevlendirilen kimse tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek
önemli hal ve şartların varlığı veya bu hal ve şartların sonradan ortaya çıkması halinde tarafları
bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu açıklamaya rağmen taraflar,arabulucudan görevi üstlenmesini
birlikte talep ederlerse ,arabulucu bu görevi üstlenebilir yahut üstlenmiş olduğu görevi sürdürebilir.
ARABULUCULUKTA TEMSİLİYET :
12-Bu sözleşmeye bağlı kalarak ve taraflar aksini kararlaştırmadıkları sürece arabulucunun
tüm safhalarında yer almalıdırlar.
13-Taraflardan biri gerçek kişi değilse, arabuluculuk süreci boyunca temsil yetkisine sahip
bir gerçek kişi tarafından temsil edilmelidir. Bu kişi:
a. Müzakere etmek ve ara bulmak;
b.Antlaşmayı imzalamak ;
yetkilerine sahiptir.
14-Eğer taraflardan biri gerçek kişi değilse ilgili taraf arabuluculuğa katılmak zorundadır,
fakat taraflardan biri bir şirket yönetici ise; bu kişi temsil yetkisini üçüncü bir kişiye devredebilir.
15-Taraflardan biri kendisine yardımcı olsun ve nasihatte bulunsun diye avukat veya
bilirkişilerden yararlanabilir.
ARABULUCU ve TARAFLAR ARASINDAKİ İLETİŞİM:
16-Arabulucu, tarafların her biri ile ayrı ayrı veya birlikte görüşebilir ve iletişim kurabilir.
Taraflar bu görüşmelere vekilleri aracılığı ile de katılabilirler.
16-Arabulucu uygun gördüğü takdirde taraflarla sözlü veya yazılı şekilde iletişim kurabilir.
Eğer arabulucu yalnızca taraflardan biriyle bir araya gelirse veya onunla iletişim kurarsa bunu diğer
tarafla paylaşma zorunda değildir.
17-Taraflardan biri tarafından arabulucuya sözlü veya yazılı şekilde iletilen herhangi bir
bilgi ilgili taraf istemedikçe ve yasal düzenlemeler bunu gerekli görmedikçe diğer tarafla paylaşmak
zorunda değildir.
ARABULUCULUKTA GİZLİLİK İLKESİ:
18-Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça arabulucu , arabulucu faaliyeti çerçevesinde
kendisine sunulan veya diğer bir şekilde elde ettiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla
yükümlüdür.
19- Arabulucu faaliyeti sırasında fotoğraf çekilemez, ses ve görüntü kaydı yapılamaz.
20-Gizlilik kuralına uyma yükümlülüğü ,arabulucunun yanında çalışan kişiler ile denetim ve
gözetiminde ilgili ilgili mevzuatı çerçesinde staj yapanları da kapsar.
21-Aksi kararlaştırılmadıkça taraflar ve varsa vekilleri de arabulucu faaliyeti çerçevesinde
elde ettiği veya diğer bir şekilde öğrendiği bilgi ve belgeler ile diğer kayıtları gizli tutmakla
yükümlüdür.
ANTLAŞMA :
22-Arabuluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenir, anlaşma
belgesi düzenlenmesi halinde, bu belge taraflar ve arabulucuk tarafından imzalanır ve bu andan
itibaren taraflar için bağlayıcılık kazanır.
ARABULUCULUĞUN SONA ERMESİ:
26: Arabuluculuk ;
a. Arabuluculuk faaliyetine ayrılan sürenin sona ermesi ve bu süre zarfında herhangi bir
anlaşmaya varılalaması;
b.Bir uzlaşma anlaşmasının taraflarca imzalanması;
c.Taraflardan biri arabulucuya danıştıktan sonra arabulucuya ve karşı tarafa yazılı bir
bildirimde bulunması;
durumlarında son bulur.
ARABULUCULUĞUN MALİYETİ:
27-Taraflar arabulucunun ücreti ve sözleşmede belirtilen masraflarının karşılanması
hususunda sorumludurlar.
28-Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça taraflar kendi masraflarını karşılamakla
yükümlüdürler.
29-Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuğun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte
bulunan tarifeye göre belirlenir ve ücret ile masraf taraflarca eşit olarak karşılanır.
30-Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya
belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olara herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasaya aykırı
olarak tesis edilen iişlemler batıldır.
PLAN
Arabulucu
Arabulucu
Arabulucunun Adresi
Zaman ve Arabuluğun Yeri
Yer
Tarih
Zaman
Arabulucunun Ücreti
Gün başına arabuluculuk ücreti
Saat başına arabuluculuk ücreti
TARAF 1 TARAF2

Adı Soyadı Adı-Soyadı
İmza İmza
Arabulucu
Adı-Soyadı
imza

….

ÖRNEK ARABULUCULUK ANLAŞMA BELGESİ
Taraf :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]
Vekili : [Ad soyad ve baro sicil no.]
Taraf :[Ad, soyad, TC Kimlik no./ticaret sicil no.]
Vekili :[Ad soyad ve baro sicil no.]Uyuşmazlık Konusu :İşçi ile işveren arasındaki
işçilik alacaklarından doğan ihtilaf [Uyuşmazlık konusu ayrıntılı olarak belirtilecektir]
Anlaşma Tarihi :
Anlaşma Şartları : Tarafların Arabulucu _____’in yardımıyla 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca anlaşmaya varmaları üzerine
işbu anlaşma belgesi hazırlanmıştır.
Taraflar arabulucu huzurunda aralarındaki uyuşmazlığın çözümü konusunda özgür
iradeleriyle aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır: (Bu kısma açıklamalar yazılır)
1. ___________
2. ___________
Taraflar işbu belgenin konusu uyuşmazlığa ilişkin olarak yukarıda belirtilen hak ve
yükümlülükler dışında başkaca hak ve yükümlülükleri olmadığını beyan ve karşılıklı olarak
birbirlerini ibra eder.
Taraflar, arabulucunun ücret ve masraflarının [eşit şekilde] / [şu şekilde paylaştırılması]
konusunda anlaşmışlardır.
İşbu belge iki sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
________________________ _______________________
(Ad, soyad ve imza) (Ad, soyad ve imza)
Taraf Taraf
_______________________
(Ad, soyad ve imza)
Arabulucu
Arabuluculuk Sicil No:

***

Son Oturum Tutanağı
(İhtiyari Arabuluculuk)
Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar arasında ________________ uyuşmazlık konusunda, 6325
Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk süreci,
iş bu kanunun 17. Maddesi çerçevesince saat …’da anlaşmayla /anlaşmazlıkla sona erdi. [Taraflar
arasında __/__/__ tarihli bir anlaşma belgesi düzenlendi.]
İşbu belge dört nüsha olarak düzenlenmiştir.
________________________ _______________________
(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza) (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)
Taraf Taraf
_______________________
(Ad, soyad ve imza)
Arabulucu
Arabuluculuk Sicil No: __
[İşbu belgenin bir kopyası Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi’ne gönderilir.]

***

(İhtiyari Arabuluculuk)
TARAF 1 :
(Ad, soyad, TC Kimlik no. [/ticaretsicil no.] ve adres)
TARAF 2 :
(Ad, soyad, TC Kimlik no. [/ticaretsicil no.] ve adres)
ARABULUCU :
(Ad, soyad, arabuluculuk sicil no. ve adres)
İşbu sözleşme arabulucu __________ (“Arabulucu”) tarafından taraf 1 ve taraf 2
(“Taraflar”)’ye verilecek arabuluculuk hizmetine ilişkin olup karşılıklı hak ve yükümlülükleri
kapsar.
Arabulucu, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve ilgili mevzuat
çerçevesinde arabuluculuk sözleşmesine göre arabuluculuk faaliyetini yürütmeyi; taraflar da onun
ücret ve masraflarını ödemeyi kabul eder.
Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak
amacıyla tarafları bir araya getirip onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini
kendilerinin üretmeleri için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlayacaktır.
Arabulucu görevini özenle, tarafsız bir biçimde ve şahsen yerine getirecektir.
Arabulucu, kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan gizlilik yükümlülüğüne uyar.
Arabulucu taraflardan birinin arabuluculuk faaliyetinden önce veya arabuluculuk faaliyeti
sırasında gizli bir bilgi paylaşması halinde; bu bilgiyi paylaşan tarafın rızası olmaksızın kanunun
gerektirdiği haller dışında herhangi bir taraf veya kişi ile paylaşmayacaktır.
(taraflar arabuluculuk ücretini ve masrafını eşit olarak ödenmesinden başka bir
usuldekararlaştırabilecekleri için bu sözleşmede nasıl bir usul belirlenmişse onun yazılması gerekir)
Tarafların arabulucunun ücret ve masrafının nasıl ödeneceği ve avans talebine dair hangi usulü
tayin ettiklerinin belirtilmesine dair bir fıkra girilmesi gereklidir.
Arabulucuya, yukarıda sözü edilen arabuluculuk hizmeti nedeniyle ______ Lira + KDV
arabuluculuk ücreti / _______ Lira + KDV saat ücreti ödenecektir.Arabuluculuk ücreti, masraf ya da
avansı arabulucunun _____ bankasındaki TR ______________ IBAN numaralı hesabına
yatırılacaktır. Avans olarak alınan ______ Lira + KDV, ödenecek olan arabuluculuk ücretinden
mahsup edilecektir. Ücret ve masraflar çıktıktan sonra avanstan arta kalan meblağ tarafların _____
bankası TR__________________ ve ________ bankası TR_______________ IBAN numaralı
hesaplarına yatırılır.
Arabulucu, arabuluculuk faaliyetinin sonunda, ödeme karşılığında serbest meslek makbuzu
düzenleyerek taraflara verecektir.
Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer
işlemler ayrı ücret gerektirmez. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflarca anlaşmaya varılması
halinde arabulucu anlaşma belgesinin hazırlanmasına yardım edebilir. İş bu anlaşma belgesinin
imza edilmesini takiben arabuluculuk faaliyeti sona erer.
Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapamaz veya
belirli kişileri tavsiye edemez ya da bu tip faaliyetler için herhangi bir ücret talep edemez. Bu
yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.
EK H- ÜCRET DÂHİL ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
Bu Anlaşma üç (3) nüsha olarak düzenlenir; taraflarda ve arabulucunun kendisinde kalır.
2
Arabulucu tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması, taraflara
danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun
Arabulucu tarafından tespit edilmesi, taraflardan birinin karşı tarafa veya Arabulucuya,
arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi, taraflardan birinin ölümü ya da iflâsı veya
tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi hallerinde ücretin tamamına hak
kazanır. Ayrıca, arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli
olmadığı veya 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince uzlaşma
kapsamına girmeyen bir suç ile ilgili olduğunun tespit edilmesi ya da kanunen arabuluculuk
faaliyetinin devam ettirilmesine dair başkaca engel bir hususun ortaya çıkmasından ötürü ve
dearabuluculuk faaliyetinin sona erdirilirmesi ile sonradan ortaya çıkan bu durumlarla ilgili olarak
arabulucunun herhangi bir kusurunun olmaması halinde arabulucu, belirlenen ücretin tamamına
hak kazanır. Keza arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz
kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntemlerle uyuşmazlık sona
ermesi halinde de, arabulucu belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
Arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında, yeni uyuşmazlık konularının ortaya
çıkması durumunda ise arabulucu her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanır. Bu halde yeni
uyuşmazlık konuları için arabuluculuk ücreti, arabulucu ve taraflarca ayrıca belirlenir.
Taraflar işbu sözleşmede yazılı adreslerini tebliğe elverişli adres olarak beyan ederler. Yazılı
olarak adres değişikliği bildirilmediği sürece bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli kabul edilir.
İşbu arabulucu sözleşmesi üç sayfa ve üç nüsha olarak düzenlenmiştir. __/__/__
_________________ _________________
Taraf 1 Taraf 2
(Ad, soyad, imza) (Ad, soyad, imza)
__________________
Arabulucu
(Ad, soyad, imza)

***

Arabuluculuk Faaliyetinin Başlamasına İlişkin
İlk Oturum Tutanağı
Aşağıda ad ve unvanları yazılı taraflar 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Kanunu gereğince yürütülen arabuluculuk sürecine ilişkin bilgilendirilmişler ve aralarındaki
__________ konusundaki uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi amacıyla görüşmelere
tarafların birlikte katılımıyla __/__/__ tarihinde saat …:…’da başlanmıştır.
İşbu belge üç nüsha olarak düzenlenmiştir.
________________________ _______________________
(Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza) (Ad, soyad, TC Kimlik no. ve imza)
Taraf Taraf
_______________________
(Ad, soyad ve imza)
Arabulucu
Arabuluculuk Sicil No: __
[Arabuluculuk faaliyetine dava açıldıktan sonra başlanmışsa, işbu belge dört nüsha düzenlenir ve bir kopyası
mahkemeye verilir.]

KAYNAK:  www.adb.adalet.gov.tr

Leave a Reply

*