Uzlaştırma

UZLAŞTIRMA 
1)        Uzlaşma, suçtan doğan zararın kısmen veya tamamen giderilmesi; sanık tarafından bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapılması; sanığın, bir kamu kurumunun ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerini geçici süreyle yerine getirmesi veya topluma faydalı birey olmasını sağlayacak bir programa katılması gibi diğer bazı yükümlülükler altına girilmesi; müştekiden veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi gibi edim karşılığında iki tarafın anlaşmasıdır.

2)        Uzlaşma teklifini kabul ederek bu konuda karşı tarafla görüşme, su­çu ka­bul veya haklarından vazgeçme an­la­mı­na gel­mez. Bu durum tarafların sahip oldukları haklarda bir kayba da yol açmaz.

3)        Sanık, müşteki veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır.

4)        Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, müşteki veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.

5)        Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.

6)        Taraflar uzlaşma teklifini kabul etseler dahi, görüşmeler sonucunda uzlaşmak zorunda olmayıp, uzlaşma sağlanana kadar bu yöndeki iradelerinden vazgeçebilirler. Vazgeçme, hak kaybına yol açmaz.

7)        Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, sanık ile müşteki veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç duruşmanın sona erdiği açıklanıp hüküm verilmeden öncesine kadar mahkemeye uzlaştıklarını beyan edebilirler.

8)        Uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırma süresi dosyanın uzlaştırmacıya verildiği tarihten itibaren en fazla otuz gündür. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir.

9)        Uzlaştırma müzakereleri sırasında tarafların konuyla ilgili olarak yapacakları açıklamalar mevcut davada ve disiplinle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, hiçbir soruşturma ve kovuşturmada yada davada delil olarak kullanılamaz.

10)    Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine sanık, müşteki, suçtan zarar görenler ile bu kişilerin kanunî temsilcisi, müdafii ve vekili katılabilir.

11)    Sanık, müşteki veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.

12)    Uzlaştırma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlar. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, taraflar raporu imzalar.

13)    Hâkim, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak mahkeme dosyasında muhafaza eder.

14)    Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.

15)    Uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde mahkemece, davanın düşmesine karar verilir.

16)    Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, Ceza Muhakemesi Kanununun 231. maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.

17)    Uzlaşmanın sağlanması halinde, kovuşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır.

18)    Sanığın, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

19)    Sanık, müşteki veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.

20)    Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.

21)    Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunuda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.